ගැටළු Root kirima

Discussion in 'පරිගණක' ආරම්භ කරන ලද්දේ Dasun123, Jul 25, 2018.

 1. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Root karana eka gena kawru hari kiyanawada?

   
 2. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
  math root kara phone ekak virus wage dewal enna thiyena ida wadiy

   
 3. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
 4. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
  Dasun123 මෙම අදහසට කැමතියි.
 5. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Thanks

   
 6. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Me site eka sure the?

   
 7. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
  mama oken root karala thiyenawa.
  අලුත් phone 1 නම් root krnna epa....

   
  Dasun123 මෙම අදහසට කැමතියි.
 8. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
  Dasun123 මෙම අදහසට කැමතියි.
 9. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Root karanna adahasak nehe. Denaganna ehuwe.
  Thanks

   
  Dishan Hasaral මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page