ගැටළු Article Plagiarism (copycat )සොයා ගැනීම සඳහා හොඳම software දන්නවාද

Discussion in 'සොෆ්ට්වෙයා' ආරම්භ කරන ලද්දේ myday, Mar 3, 2018.

 1. myday
  Offline

  myday සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Mar 12, 2016
  අදහස්:
  186
  Likes Received:
  158
  please මට හොඳම Plagiarism Checker or copycat සොයා ගැනීමට, best software ක් කියන්න

  ( i need a Article Plagiarism (copycat ) software for check my articles . if you know any advance software for this work please provide software link or name . Thank you )

   
  Yaka මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  myday මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  myday මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page