මෙහෙයුම් පද්දති

වින්ඩෝස්, ලිනක්ස් ආදී මෙහෙයුම් පද්දති සම්බන්ධව

Sort By:
මාතෘකාව
අදහස් නැරඹුම්
අවසාන අදහස ↓
 1. Dishan Hasaral
  අදහස්:
  5
  නැරඹුම්:
  72
 2. Sathmina
  අදහස්:
  6
  නැරඹුම්:
  65
 3. jagath padmasiri
  අදහස්:
  2
  නැරඹුම්:
  24
 4. KushiBro
  අදහස්:
  5
  නැරඹුම්:
  41
 5. මාස්ටර් Yasiru
  අදහස්:
  14
  නැරඹුම්:
  65
 6. chaminda.bg
  අදහස්:
  2
  නැරඹුම්:
  39
 7. LKpro
  අදහස්:
  1
  නැරඹුම්:
  25
 8. unkown
  අදහස්:
  3
  නැරඹුම්:
  223
 9. akshalikas
  අදහස්:
  3
  නැරඹුම්:
  79
 10. ටෙකා
  අදහස්:
  5
  නැරඹුම්:
  273
 11. Madhawa Habarakada
  අදහස්:
  10
  නැරඹුම්:
  344
 12. jagath padmasiri
  අදහස්:
  1
  නැරඹුම්:
  129
 13. Nirmal Savinda
  අදහස්:
  5
  නැරඹුම්:
  171
 14. CharukaHS
  අදහස්:
  1
  නැරඹුම්:
  125
 15. jagath padmasiri
  අදහස්:
  4
  නැරඹුම්:
  159
 16. hansaka
  අදහස්:
  6
  නැරඹුම්:
  305
 17. black hat sniper
  අදහස්:
  5
  නැරඹුම්:
  231
 18. tokyo quiz
  අදහස්:
  1
  නැරඹුම්:
  220
 19. akshalikas
  අදහස්:
  0
  නැරඹුම්:
  94
 20. Marusira
  අදහස්:
  18
  නැරඹුම්:
  633

Thread Display Options

Loading...